ขอเชิญคณาจารย์ และ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำภาควิชาปรีคลินิก  ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์