ประกาศสำหรับนักศึกษาแพทย์

สำหรับนักศึกษาแพทย์

รายชื่อกลุ่ม Problem–based Learning (PBL)

รายชื่อสอบสำหรับการสอบ Online / On-site

ประกาศสำหรับอาจารย์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกระบวนวิชา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโจทย์ปัญหา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบ
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอื่น ๆ

ระบบแจ้งคะแนน

สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3

ประกาศ/ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ : กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ :

ระเบียบเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์

ระเบียบการเข้าเรียน/ การประเมินกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ระเบียบการสอบ

ระเบียบการลา (ลาป่วย/ลากิจ)