แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในหน่วยงานพัสดุและยานพาหนะ

วีดีโอวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วีดีโอ ลงทะเบียนผู้ค้าเข่าสถานที่ประกอบกิจการ

จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

เอกสารหน่วยยานพาหนะ

กิจกรรม