ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เป็นศูนย์ทางรังสีวิทยาชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

 

ผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัย และให้การบริการทางรังสีวิทยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

หัวหน้าภาควิชา

รศ.พญ.ไพลิน คงมีผล