หน้าหลัก

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

“ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและการบริการทางด้านหู คอ จมูก และใบหน้า
ที่มีมาตรฐาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
0
คน
อาจารย์แพทย์
0
คน
อาจารย์พิเศษ
0
คน
แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน
0
คน
เจ้าหน้าที่

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ / การศึกษา / กิจกรรม / รับสมัคร

ข่าวสารวิชาการ (Academic activities)

งานวิจัย

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

ความรู้สำหรับประชาชน

Public knowledge