Latest News

DSCF4753
ภาควิชาจักษุวิทยา ได้รับการตรวจประเมินการวัดผลและประเมินผลสื่อ (Media) วันที่ 21 กันยายน 2566
Placeholder
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 12/2566 เรื่อง ย้ายสำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 12/2566 เรื่อง ย้ายสำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 11/2566 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง งดการให้บริการผู้ป่วยนอก ณ ห้องตรวจเบอร์ 7 , ห้องตรวจ OPD Retina , เเละงดให้บริการผ่าตัด ของภาควิชาจักษุวิทยา เป็นการชั่วคราว
ประกาศภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 10/2566 เรื่อง คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ชดใช้ทุน ประจำปีการฝึกอบรม 2567
Placeholder
คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

Upcoming Events

ภาควิชาจักษุวิทยา

ค่านิยม
สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นภาควิชาชั้นนำ มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (MISSION)
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

18
อาจารย์แพทย์
8 อนุสาขาที่เชี่ยวชาญ
25
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน
6
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
18
เจ้าหน้าที่/บุคลากร

ปฏิทินรวม

หน่วยเฉพาะทาง (Specialized)

Cornea and Refractive surgery

Glaucoma

Retina and Vitreous

Pediatrics Ophthalmology and Strabismus

Orbit & Oculoplastic

Uveitis

Neuro-ophthalmology

  • สำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา ชั้น 9 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-935512
  • cmu.ophthalmology@gmail.com
  • ติดต่อ Webmaster
thTH

อัปเดตล่าสุด 21 กันยายน 2023 เวลา 15:32