Medical Education

Faculty of Medicine
Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา

หน่วยแพทยศาสตรศึกษา

หน่วยแพทยศาสตรศึกษา (สนับสนุนการเรียนการสอน) ดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะทางคลินิก การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ต่อการสอบ ศรว.ขั้นตอนที่ 3 และการจัดสอบของ ศรว.ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 รวมถึงการให้บริการฝึกปฏิบัติทักษะหัตถการพื้นฐานทางคลินิกต่างๆ (ห้องสมุดหัตถการ) ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก หรือ CSC ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ นอกจากนี้ มีการให้บริการห้องการเรียนการสอนเสมือนจริง (Simulation Room) บริการหุ่นจำลอง Ultrasound บริการยืมหุ่นจำลองพร้อมทั้งอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ พร้อมเผยแพร่ VDO Clip หัตถการ พร้อมคู่มือเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติหัตถการพื้นฐานและทบทวนด้วยตนเอง

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมการใช้ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (CSC)

เรียน
สอบ
ฝึก skills
อบรม

ติดต่อเรา

หน่วยแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์

0-5393-6177

โทรสาร

0-5393-5266

ติดต่อ-สอบถาม