รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกำลังสำคัญของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ มีมาตรฐานสากลท้ังทางด้านการศึกษา

การวิจัย และการบริการ บุคลากรมีความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นผู้ป่วย

เป็นจุดศูนย์กลางร่วมกับงานวิจัยและการศึกษา โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ในการให้บริการสมกับเป็นต้นแบบโรงเรียนแพทย์แห่งคุณธรรม (Moral Hospital)

การอุทธรณ์ ร้องทุกข์

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม / อื่นๆ

National Awards

 

ภาควิชาอายุศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมรับรองมาตรฐาน AHA ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Best Teacher

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์มีครูแพทย์ที่เป็นปูชนียบุคคล ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ ที่เป็นแบบอย่างแก่ครูแพทย์รุ่นหลัง ในการดำรงค์ตนเป็นครูแพทย์ที่ดี

Many courses

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นสถานศึกษาและโรงเรียนแพทย์ที่ให้การฝึกอบรมแพทย์ ที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ

งานวิจัย

ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

ความภาคภูมิใจของภาควิชาอายุรศาสตร์

บุคลากรผู้ได้รับรางวัล

วิชาการ

ข่าว / การเรียนการสอน

72

อาจารย์แพทย์

153

แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ใช้ทุน

59

บุคลากร

522

นักศึกษา