ข่าวประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรติดต่อภาควิชาฯ 053-935522-6    FAX. 053-935526


ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรภาควิชาวิสัญญีวิทยาที่ได้รับรางวัล “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2565  

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ครบ 63 ปี โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร โดยภาควิชาวิสัญญีได้รับรางวัล ดังนี้ – รางวัลคนสวนดอกรักษ์คุณภาพ – บุคลากรที่ได้รับรางวัล “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2565

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก. สาขาวิสัญญีวิทยา รอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2566anes

  1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แผน ก. รอบที่ 1 ที่มีต้นสังกัด เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน  เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 อัตรา การสมัครให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้      1.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้รับต้นสังกัดแล้ว ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการสมัครสถาบันฝึกอบรม ตามวิธี และขั้นตอนฯ ของแพทยสภา โดยสมัครและส่งเอกสารทาง website ของแพทยสภา (https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/935)…