พันธกิจ

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการโรค, การบาดเจ็บ ที่ต้องการการรักษาด้วยการทำหัตถการหรือการผ่าตัดเป็นหลัก ซึ่งศัลยแพทย์ตกแต่ง นั้น จะต้องมีความรู้และทักษะ  ในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะก่อน ระหว่างและหลังการผ่าตัด ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต โดยมีพันธกิจของการฝึกอบรมดังนี้

๑.มุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการทำงานด้านศัลยศาสตร์   ตกแต่งแบบมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล และสามารถปรับใช้ให้เข้ากับบริบทการทำงานของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย, ภาคเหนือที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ชุมชนและสังคมรวมทั้งใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

๒.มุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกอบรมพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองและเพื่อทำงานวิจัยที่มีคุณค่า มีเจตนารมณ์และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต

๓.มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดีในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีความรับผิดชอบและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนรวมงานทั้งในวิชาชีพของตนและวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกับผู้ป่วยและญาติ

แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี 5

พญ.พัชร์นภา  โตสุขศรี  (Plastic)

นพ.พัชรศักดิ์  ชุติปัญญาภรณ์ (Plastic)

แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี 4

พญ.ธัญลักษณ์  เขื่อนแก้ว (Plastic)

นพ.พฤกษาพงศ์  พนมชัยสว่าง (Plastic)

แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี 3

พญ.ภวิตรา  สุขผล (Plastic)

นพ.แก้ว  อินทรอุทก (Plastic)

แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี 2

พญ.ณัชชา  วงศ์ปัญญาถาวร (Plastic)

พญ.ธีมาพร  ตรีทอง (Plastic)

แพทย์ประจำบ้านหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี 1

พญ.สุภัสสรางค์  จันทร์เพ็ญ (Plastic)

นพ.ชัยยุทธิ์  พุทธิยิ่งสกุล  (Plastic)

เจ้าหน้าที่หน่วย
250132360_275673931146670_3807118627322044085_n

พิไลวรรณ เตชะ
เลขานุการหน่วย Plastic

กิจกรรมของหน่วย

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับศัลยแพทย์ตกแต่ง CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) รุ่นที่ 7 และ CU (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 38 และเลี้ยงต้อนรับศัลยแพทย์ตกแต่งของปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 หน่วยศัลศาสตร์ตกแต่ง มช. ได้จัดกิจกรรม Lacture หัวข้อ Duplex ultrasound for preoperative vascular assessment in perforater flap โดยวิทยากร ผศ.นพ.ศุภพงษ์ อาวรณ์ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด มช. ณ ห้องหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทย์ มช.

30 ตุลาคม 2563 ไปเยี่ยม ศิษย์เก่า ศัลยศาสตร์ตกแต่งเชียงใหม่รุ่นที่ 3 พญ.วิภาวี กันปวน และ นพ.อนันต์ วัชราจิตติธรรม ผู้ใช้บัณฑิตโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

4 ตุลาคม 2562 กิจกรรม  Cadaveric study ของหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง

28 กรกฎาคม 2560 หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ร่วมงานวิ่งปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยสวนดอกและผู้ป่วยในภูมิภาค

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก ตอน “เล็บ” ผิดปกติ สัญญาณบอกโรค โดยอาจารย์นายแพทย์โอภาส พิณไชย หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง

Work Schedule of Plastic Surgery