พันธกิจ

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการโรค, การบาดเจ็บ ที่ต้องการการรักษาด้วยการทำหัตถการหรือการผ่าตัดเป็นหลัก ซึ่งศัลยแพทย์ตกแต่ง นั้น จะต้องมีความรู้และทักษะ  ในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะก่อน ระหว่างและหลังการผ่าตัด ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต โดยมีพันธกิจของการฝึกอบรมดังนี้

๑.มุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการทำงานด้านศัลยศาสตร์   ตกแต่งแบบมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล และสามารถปรับใช้ให้เข้ากับบริบทการทำงานของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย, ภาคเหนือที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ชุมชนและสังคมรวมทั้งใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

๒.มุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกอบรมพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองและเพื่อทำงานวิจัยที่มีคุณค่า มีเจตนารมณ์และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต

๓.มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดีในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีความรับผิดชอบและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนรวมงานทั้งในวิชาชีพของตนและวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกับผู้ป่วยและญาติ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลยศาสตร์ตกแต่งทางมือ ปี 1

นพ.ศุภโชค พงษ์รัตนานุกุล (Plastic)

แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี 5

พญ.ธัญลักษณ์  เขื่อนแก้ว (Plastic)

นพ.พฤกษาพงศ์  พนมชัยสว่าง (Plastic)

แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี 4

พญ.ภวิตรา  สุขผล (Plastic)

นพ.แก้ว  อินทรอุทก (Plastic)

แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี 3

พญ.ณัชชา  วงศ์ปัญญาถาวร (Plastic)

พญ.ธีมาพร  ตรีทอง (Plastic)

แพทย์ประจำบ้านหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี 2

พญ.สุภัสสรางค์  จันทร์เพ็ญ (Plastic)

นพ.ชัยยุทธิ์  พุทธิยิ่งสกุล  (Plastic)

แพทย์ประจำบ้านหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี 1

นพ.พีรภัทร์   ตันติพลับทอง   (Plastic)

เจ้าหน้าที่หน่วย

เลขานุการหน่วย Plastic

กิจกรรมของหน่วย

สวัสดีปีใหม่ ปี2567

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับศัลยแพทย์ตกแต่ง CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) รุ่นที่ 8
และ CU (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 39
และเลี้ยงต้อนรับศัลยแพทย์ตกแต่งของปีการศึกษา 2566
ณ Sipolle By Chef Dan เชียงใหม่

Congratulations🎈🎉
to our new plastic surgeon CMU
รุ่นที่ 8

กำหนดการปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2565 และเลี้ยงต้อนรับแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2566
วันที่ 8 กรกฎาคม 2566
เวลา 18.00น.-22.15 น.
สถานที่ Sipolle Italian food by Chef Dan

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับศัลยแพทย์ตกแต่ง CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) รุ่นที่ 7 และ CU (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 38 และเลี้ยงต้อนรับศัลยแพทย์ตกแต่งของปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 หน่วยศัลศาสตร์ตกแต่ง มช. ได้จัดกิจกรรม Lacture หัวข้อ Duplex ultrasound for preoperative vascular assessment in perforater flap โดยวิทยากร ผศ.นพ.ศุภพงษ์ อาวรณ์ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด มช. ณ ห้องหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทย์ มช.

30 ตุลาคม 2563 ไปเยี่ยม ศิษย์เก่า ศัลยศาสตร์ตกแต่งเชียงใหม่รุ่นที่ 3 พญ.วิภาวี กันปวน และ นพ.อนันต์ วัชราจิตติธรรม ผู้ใช้บัณฑิตโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

4 ตุลาคม 2562 กิจกรรม  Cadaveric study ของหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง

[vc_gallery interval=”3″ images=”20103,20102″]

28 กรกฎาคม 2560 หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ร่วมงานวิ่งปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยสวนดอกและผู้ป่วยในภูมิภาค

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก ตอน “ สร้างรอยยิ้ม มอบความมั่นใจ ให้ผู้ป่วย ปากแหว่งเพดานโหว่ ” โดยอาจารย์นายแพทย์กฤษณ์  ขวัญเงิน

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก ตอน “เล็บ” ผิดปกติ สัญญาณบอกโรค โดยอาจารย์นายแพทย์โอภาส พิณไชย หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง

Work Schedule of Plastic Surgery

รุ่นที่ 8
ปีการศึกษา 2561

รุ่นที่ 8 แพทย์หญิงพัชร์นภา โตสุขศรี รพ.แพร่

พญ.พัชร์นภา โตสุขศรี
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลแพร่

รุ่นที่ 8 นายแพทย์พัชรศักดิ์ ชุติปัญญาภรณ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ

นพ.พัชรศักดิ์ ชุติปัญญาภรณ์
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

รุ่นที่ 7
ปีการศึกษา 2560

รุ่นที่ 7 แพทย์หญิงกาญจน์ รพ.ราชบุรี

พญ.กาญจน์  วงศ์กวินวุฒิ
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลราชบุรี

รุ่นที่ 7 แพทย์หญิงนวพร รพ.น่าน

พญ.นวพร องค์ศิริมงคล
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลน่าน

รุ่นที่ 6
ปีการศึกษา 2559

พญ.ดิษญาณิณพ์ ทวีธนัตสิทธิ์
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลตำรวจ

นพ.ณัฐกรณ์ สุปรียาพร
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลพะเยา

รุ่นที่ 5
ปีการศึกษา 2558

พญ.ณิชมน  เกื้อวัชรวงศ์
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์

รุ่นที่ 5 นพ.พินัย จิรฐิติวงศ์ (Pinai Jirathitiwong) รพ. ศรีสะเกษ

นพ.พินัย  จิรฐิติวงศ์
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รุ่นที่ 4
ปีการศึกษา 2557

133659665_433837227642456_4200310298544277940_n

พญ.จิรกานต์  เจริญวิชา 
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รุ่นที่ 4 พญ.สุมิตรา จันทร์เพ็ง SUMITRA CHANPENG รพ ชัยภูมิ (1)

พญ.สุมิตรา  จันทร์เพ็ง
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลชัยภูมิ

รุ่นที่ 3
ปีการศึกษา 2556

รุ่นที่ 3 พญ.วิภาวี กันทะปวน รพ.นครพิงค์

พญ.วิภาวี  กันปวน
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่

พญ.นับดาว จงไพโรจน์โฆษิต
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

รุ่นที่ 2
ปีการศึกษา 2555

รุ่นที่ 2 นรินทร์ ศิริ narin siri รพ.พระนครศรีอยุธยา

นพ.นรินทร์  ศิริ 
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา

นพ.อานนท์  วิทยานุกูลลักษณ์ 
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รุ่นที่ 1
ปีการศึกษา 2554

นพ.คชา  อริยะธุกันต์
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์

56401593-81f8-4dcb-a798-351d24a56407

พญ.ภัทรียา  เตจ๊ะวันดี
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลระยอง

Loading