ประชาสัมพันธ์
สำหรับศัลยแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านที่สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการ “Live Demonstration Rafaelo Procedure : Tip and Trick”
ผ่านระบบ Zoom Program ในช่วง Dinner Lecture
วันที่ 4 มกราคม 2566
โดย อาจารย์ นายแพทย์ปุณวัฒน์ จันทรจำนง รพ.วชิรพยาบาล
และ อาจารย์ นายแพทย์ เอกรินทร์ ศุภตระกูล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง สามารถสแกน QR CODE