ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ครั้งที่ 37
Next Normal and Update in Surgical Management
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 Post congress
ณ ชั้น 15 ตึกสุจิณโณ และ Physiology Lab โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่