ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ครั้งที่ 37
Next Normal and Update in Surgical Management
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอ็มเพรส (Empress Convention Centre)