วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ Pre -Congress ของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง ในห้วข้อ “MULTIDSCIPLINARY MANAGEMENT FOR THE ESOPHAGEAL AND GASTRIC CANCER” ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

ศัลยแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน