อ.พญ.โอบเอื้อ หอมจันทร์

Dr.OB Uea Homchan, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Trauma and Critical care