ผศ.นพ.วรกิตติ ลาภพิเศษพันธ์ุ

Assoc.Prof.Worakitti Lapisatepun, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Hepato-biliary &Pancreas