อ.นพ.ธีรภัทร แสงมีอานุภาพ

Dr. Thiraphat Saengmearnuparp, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Uro