.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

Prof.Bannakij Lojanapiwat, M.D.

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ : Uro