รศ.นพ.สมเจริญ แซ่เต็ง

Assoc.Prof.Somcharone Saeteng, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Chest