ผศ.นพ.โสภณ ศิวชาติ

Assist.Sopon Siwachat, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Chest