รศ.ดร.พญ.สิริกาญจน์ ลิมปกาญจน์

Assoc.Prof.Sirikan Limpakan, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Upper Gastrointestinal Surgery and endoscopy