ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์

Assist.Prof.Saranat Orapin, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Vascular