ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ

Assist.Prof.Supon Sriplakich, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Uro