ผศ.นพ.มล.พันธุ์ภัทร์ จักรพันธุ์

Assist.Prof.Bandhuphat Chakrabandhu, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Upper Gastrointestinal Surgery and endoscopy