ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา

Assist.Prof.Thunya Norasetthada, M.D.

หัวหน้าหน่วย

ความเชี่ยวชาญ : Neuro