ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม

Assist.Prof.Chagkrit Ditsatham, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Head & Neck & Breast