รศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา

Assoc.Prof.Dr.Jiraporn Khorana, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : PEDIATRIC