กฏระเบียบ

  1.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     ( ดาวน์โหลด )  พรบ.
  2.  กฎกระทรวงตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560       (  ดาวน์โหลด )  ฉบับที่  (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12),(13)
  3.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุพ.ศ.2562  เอกสาร
  4.  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินบริจาค  พ.ศ.2562 เอกสาร
  5.  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เอกสาร