ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

consult
timeline ทุน
platform
previous arrow
next arrow

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อนวัตกรรม

เอกสารสำหรับยื่นขอสมัครรับทุน มีดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มขอสมัครรับทุน (ไม่ใช่ข้อเสนอโครงการ)

2. บันทึกข้อความขอสมัครรับทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรม

เมื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จึงจะแจ้งให้ทำการส่งข้อเสนอโครงการ

เอกสารประกอบ