• สิ่งที่ควรรู้ค่าตอบแทน

  • เป็นค่าตอบแทนแก่อาจารย์ข้าราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ผลงานตีพิมพ์ที่นำมาขอรับค่าตอบแทน จะต้องไม่เกิน 1 ปี นับได้รับการตอบรับ
  ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ (ค่าตอบแทน)จาก มช.
  1. บันทึกข้อความ ผ่านหัวหน้าภาควิชา
  2. แบบฟอร์มการขอรับค่าตีพิมพ์(ค่าตอบแทน) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. สำเนาหน้าบทความที่ระบุชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์ ฉบับที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ /สำเนาบทความวิชาการ ( Reprint )
  4. ใบสำคัญรับเงิน
  5. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (ธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารออมสิน) 6.หลักฐานที่แสดงว่าวารสารที่ตีพิมพ์บทความเรื่องดังกล่าวถูกจัดลำดับอยู่ในควอไทล์ที่ 1, 2, 3 หรือ 4 (โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ SCImago Journal and Country Rank (SJR))

 • สิ่งทีควรรู้ค่าตีพิมพ์

  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ (Page Charge ) จาก คณะแพทยศาสตร์
  1. บันทึกข้อความ ผ่านหัวหน้าภาควิชา
  2. แบบฟอร์มการขอรับค่าตีพิมพ์ (Page charge) ของคณะแพทยศาสตร์
  3. หนังสือตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
  4. เอกสารใบเสร็จค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
  5. หลักฐานแสดงค่า IF ของวารสาร
  6. สำเนาบทความวิชาการ Reprint
  7. ใบสำคัญรับเงิน 8.หลักฐานหลักฐานใบเสร็จค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
  (ฉบับจริง) หรือหลักฐานการโอนเงินของธนาคาร (ฉบับจริง) หากหลักฐานการโอนเงินเป็นเอกสารสำเนาหรือ
  หากหลักฐานการโอนเงินของธนาคารเป็นสลิปรายการโอนเงินหรือใบแจ้งหนี้การตัดบัตรเครดิต ของธนาคาร ผู้ขอรับ
  การสนับสนุนต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
  ***ทั้งนี้ ชื่อผู้ชำระเงินต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ขอรับค่าตีพิมพ์ฯ***

  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับค่าตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษ (IF) ผลงานวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์
  1. บันทึกข้อความ ผ่านหัวหน้าภาควิชา
  2. แบบฟอร์มการขอรับค่าค่าตอบแทน และค่า IF ผลงานวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์
  3. หลักฐานแสดงค่า IF ของวารสาร
  4. สำเนาบทความวิชาการ Reprint
  5. ใบสำคัญรับเงิน