• สิ่งที่ควรรู้ทุนเสนอผลงานต่างประเทศ

    คณะฯจะพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนให้เฉพาะโครงการวิจัยที่ดำเนินการภายหลังจากโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและ/หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของคณะแพทยศาสตร์แล้ว(โดยนับวันที่เริ่มทำวิจัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ หรือในสัตว์ทดลอง) ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่มิได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นผู้มีสิทธิ์ขอทุนเป็นอาจารย์เฉพาะที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เท่านั้น ผลงานที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในรูป full article แล้ว ไม่สามารถนำมาขอทุนไปเสนอผลงานได้ คณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติทุนหากพบว่าผู้ได้รับทุนไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่พยายามตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความที่สมบูรณ์ในวารสารวิชาการในระยะเวลาที่เหมาะสม