ความมุ่งหมาย

ให้บริการทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวด้วยกายอุปกรณ์ ตามมาตรฐานตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

ขอบเขตการให้บริการ

  1. หน่วยเครื่องช่วยคนพิการ หรือที่รู้จักในชื่อกายอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมีหน้าที่ผลิต ดัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับร่างกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยในการเคลื่อนหว
  2. ให้บริการนัดลองกายอุปกรณ์กับช่าง และนัดพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินโรคและตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อนให้ผู้ป่วยนำไปใช้จริง ตามวันและเวลาราชการ 8.00 -16.00 น.
  3. เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเป็นแหล่งฝึกงานแก่นักศึกษากายอุปกรณ์ รวมถึงให้บริการทางวิชาการทางกายอุปกรณ์แก่บุคลากรหรือผู้ที่สนใจ

Address: อาคารหน่วยเครื่องช่วยคนพิการ ชั้น 1 (อาคารเดียวกับ สำนักภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)

Phone: 053 – 935548

เวลาให้บริการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น. นัดลองกายอุปกรณ์กับช่าง ภายใต้การดูแลของนักกายอุปกรณ์ และรับคนไข้จาก OPD ต่างๆ
  • วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 12.00 น. PO Clinic นัดพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อตรวจประเมินโรค และตรวจสอบกายอุปกรณ์ก่อนให้ผู้ป่วยนำไปใช้
นกกายอปกรณ คอ ใคร .jpg