ความมุ่งหมาย

ให้บริการทางกิจกรรมบำบัดเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความบกพร่องด้านโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย รวมถึงพัฒนางานสู่งานวิจัยและนวัตกรรม

ขอบเขตการให้บริการ

 1. หน่วยกิจกรรมบำบัดเป็นส่วนหนึ่งของทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ อย่างเป็นระบบ ตามหลักการทำงานของสหสาขาวิชาชีพ โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวหน้าทีม
 2. ให้การตรวจประเมินและการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกิจกรรมบำบัด ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วย/ผู้พิการที่มีความบกพร่องด้านความสามารถของร่างกายและจิตใจ การรับรู้ทางระบบประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ ประกอบด้วย
  • ฝึกหัดกิจวัตรประจำวัน และฝึกทักษะการดูแลตนเอง การทำหน้าที่ตามบทบาทในสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่เป็นอุปสรรคกับความพิการ
  • ฝึกหัดการกลืนและการกินที่ปลอดภัย
  • ฝึกหัดการใช้แขนและมือในการทำกิจกรรม
  • กระตุ้นพัฒนาการในเด็กให้มีความเหมาะสมกับวัย
  • ฝึกหัดการรับรู้และเข้าใจ ให้กับผู้ที่มีความบกพร่อง เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการดำเนินชีวิตได้
  • ทำอุปกรณ์ช่วยและเสริมเพื่อช่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน จัดทำและประดิษฐ์เครื่องดามเพื่อประคองข้อและป้องกันการติดแข็งของข้อ
  • ดัดแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านและที่ทำงาน และให้คำปรึกษาในการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพิการ
  • ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการดูแลตนเองและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การสงวนพลังงานในการทำกิจกรรมเพื่อป้องกันอาการอ่อนล้า การป้องกันการสำลักอาหาร การป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการป้องกันการติดแข็งของข้อ
 3. เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักศึกษากิจกรรมบำบัด นักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ให้บริการทางวิชาการทางกิจกรรมบำบัดแก่บุคลากรหรือผู้ที่สนใจ

Address: ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ชั้น 1 (จุด4)

Phone: 053-936336

Address: ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ชั้น 2 ห้องกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

Phone: 053-936366

เวลาให้บริการ 

 • วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 – 16.00 น.
 • วันศุกร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.