ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

Minimal clinically important difference (MCID) and minimal detectable change (MDC) of Spinal Cord Ability Ruler (SCAR).

Chaidaroon C, Phinyo P, Pattanakuhar S, Tongprasert S. Spinal Cord. 2023 Sep 26.

Performance of the Dutch clinical prediction rule for the ambulation outcome after spinal cord injury in a middle-income country clinical setting: An external validation study in the Thai retrospective cohort.

Rajchagool B, Wongyikul P, Lumkul L, Phinyo P, Pattanakuhar S. Spinal Cord. Spinal Cord. 2023 Jul 24.

Intractable postural hypotension resulting from cervical pseudomeningocele after a posterior cervical spinal surgery: a case report.

Rajchagool B, Pattanakuhar S. Spinal Cord Ser Cases. 2023 Apr 7;9(1):14.

COVID-19 vaccination status in people with spinal cord injury: results from a cross-sectional study in Thailand.

Chotiyarnwong C, Pattanakuhar S, Srisuppaphon D, Komaratat N, Insook S, Tunwattanapong P, et al. J Spinal Cord Med. 2023 Mar 29:1-11.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

Correlations between percent body fat measured by dual-energy X-ray absorptiometry and anthropometric measurements in Thai persons with chronic traumatic spinal cord injury.

Kuvijitsuwan B, Fongkaew K, Tengpanitchakul K, Dolkittanasophon J, Chunsanit S, Pattanakuhar S. Spinal Cord. 2022 Dec;60(12):1094-9.

Health care and rehabilitation services utilization, benefits and satisfaction: a community survey of individuals with spinal cord injury in Thailand.

Pattanakuhar S, Kammuang-Lue P, Komaratat N, Chotiyarnwong C, Mahachai R, Kovindha A. Spinal Cord. 2022 Aug;60(8):739-745.

Impacts of Bladder Managements and Urinary Complications on Quality of Life: Cross-sectional perspectives of persons with spinal cord injury living in Malaysia, Indonesia, and Thailand.

Pattanakuhar S, Ahmedy F, Setiono S, Engkasan JP, Strøm V, Kovindha A. Am J Phys Med Rehabil. 2022 Jun 14.

Validation of the Thai version of the Spinal Cord Independence Measure Self-Report (SCIM-SR-Thai)

Tongprasert S, Wongpakaran T, Soonthornthum C. Spinal Cord. 2022 Apr;60(4):361-367.

Prevalence and influencing factors of spinal cord injury-related osteoporosis and fragility fractures in Thai people with chronic spinal cord injury: A cross-sectional, observational study.

Mahitthiharn K, Kovindha A, Kaewchur T, Morse LR, Pattanakuhar S. J Spinal Cord Med. 2022 Apr 4:1-8.

Level of injury is an independent determining factor of gut dysbiosis in people with chronic spinal cord injury: a cross-sectional study.

Pattanakuhar S, Kaewchur T, Saiyasit N, Chattipakorn C, Chattipakorn SC. Spinal Cord. 2022 Dec;60(12):1115-22.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

The reliability and validity of the International Spinal Cord Injury Quality of Life Basic Data set in people with spinal cord injuries from a middle-income country: a psychometric study of the Thai version.

Pattanakuhar S, Suttinoon L, Wongpakaran T, Tongprasert S. Spinal Cord. 2020 Sep;58(9):1015-1021.

Reliability of the International Spinal Cord Injury Urodynamic Basic Data Set Version 1.0.

Dejkriengkraikul K, Pattanakuhar S, Hama T, Tongprasert S. Spinal Cord. 2020;59(6):613-617.

A Patient with Acute Cervical Cord Injury and COVID-19: A First Case Report.

Pattanakuhar S, Tangvinit C, Kovindha A. Am J Phys Med Rehabil. 2020 Aug;99(8):674-676.

Colonic obstruction in a tetraplegic patient: a common symptom from an uncommon cause.

Pattanakuhar S, Kovindha A. Spinal Cord Ser Cases. 2020 29;6(1):53.

Toward a framework for developing an ICF-based documentation system in spinal cord injury-specific rehabilitation based on routine clinical practice: a case study approach.

Pongpipatpaiboon K, Selb M, Kovindha A, Prodinger B. Spinal Cord Ser Cases. 2020 May 5;6(1):33.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

A prototype of an automatic mattress turning device: a study of interface pressure at bony prominences in normal subjects

Uttarachon K, Sawattikanon N, Kovindha A. Asia-Pacific Journal of Science and Technology. 2019; 24(2).

Is admission to an SCI specialized rehabilitation facility associated with better functional outcomes? Analysis of data from the Thai Spinal Cord Injury Registry.

Pattanakuhar S, Kammuang-Lue P, Kovindha A, Komaratat N, Mahachai R, Chotiyarnwong C. Spinal Cord. 2019 Aug;57(8):684-691.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

การป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

Pattanakuhar S, Kammuang-lue P, Tongprasert S, Kovindha A, Tantiworawit A. J Thai Rehabil Med 2018; 28(1): 24-31.

Does a Prototype of an Automatic Mattress Turning Device Work with Various Types of Hospital Mattresses?

Sawattikanon N, Uttarachon K, Kovindha A. J Thai Rehabil Med 2018; 28(3): 101-105.

Double Motor Nerve Transfer for All Finger Flexion in Cervical Spinal Cord Injury: An Anatomical Study and a Clinical Report.

Sananpanich K, Kraisarin J, Siriwittayakorn W, Tongprasert S, Suwansirikul S. J Hand Surg Am. 2018 Oct;43(10):920-926.

International Spinal Cord Society (ISCoS) database: Asian Spinal Cord Network (ASCoN) Pilot Project [IDAPP].

Chhabra HS, et al. (among the authors Kammuang-Lue P) Spinal Cord Ser Cases. 2018 May 21;4:45.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

รายงานเบื้องต้นผลลัพธ์การบริการฟื้นสภาพแบบผู้ป่วยในจากสถานพยาบาลระดับตติยภูมิในโครงการทะเบียนโรคบาดเจ็บไขสันหลังไทย

Kovindha A, Kammuang-lue P, Tongprasert S, Komaratat N, Mahachai R, Chotiyarnwong C, Pattanakuha S. J Thai Rehabil Med 2017; 27(3): 101-107.

ระบบหุ่นยนต์ WEFRE REHAB SYSTEM ช่วยการเคลื่อนไหวมือและแขนของผู้ป่วยอัมพาตแขนขาสองข้าง: การศึกษานำร่อง

Kovindha A, Kammuang-Lue P, Pattanakuhar S, Tongprasert S, Chonnaparamutt W, Sapsri W. J Thai Rehabil Med 2017; 27(1): 11-17.

People with Spinal Cord Injury in Thailand.

Kovindha A. Am J Phys Med Rehabil. 2017 Feb;96(2 Suppl 1):S120-S123.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

การศึกษาความชุกทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในผู้ที่ไขสันหลังบาดเจ็บเรื้อรังและใช้หลอดสวนซิลิโคนชนิดใช้ซ้ำด้วยเทคนิคสะอาด

Laopairote K, Kovindha A. J Thai Rehabil Med 2016; 26(2): 67-76.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

การศึกษาลักษณะอุจจาระของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรัง และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

Khamrueangsri K, Kovindha A. J Thai Rehabil Med 2015; 25(1): 6-14.

การสำรวจทางลาดและห้องส้วมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในเขตถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่

Rapipong J, Kovindha A. J Thai Rehabil Med 2015; 25(3): 102-108.

Effect of Sedentary Activity Reduction on Cardiovascular Risk factors in Individuals with Spinal Cord Injury.

Pattanakuhar S. J Thai Rehabil Med 2015; 25(1): 3-5.

Prevalence of pressure ulcers in Thai wheelchair users with chronic spinal cord injuries.

Kovindha A, Kammuang-Lue P, Prakongsai P, Wongphan T. Spinal Cord. 2015 Oct;53(10):767-71.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

ปัจจัยบ่งชี้และอัตราการมีงานทำของผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลัง

Vongpakorn P, Kovindha A. J Thai Rehabil Med 2014; 24(1): 28-36.

กลยุทธ์การรับมือกับปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้พิการไทยบาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรัง

Pattanakuhar S, Kammuang-lue P, Kovindha A. J Thai Rehabil Med 2014; 24(3): 86-94

Difficulty in moving around in a wheelchair as a presenting symptom of left atrial myxoma in a chronic paraplegic patient: a case report.

Kovindha A, Saeng-Xuto W. Spinal Cord. 2014 Aug;52 Suppl 2:S3-4.

Pulmonary embolism after manual muscle testing in an incomplete paraplegic patient: a case report.

Kovindha A, Kammuang-lue P. Spinal Cord. 2014 Nov;52 Suppl 3:S6-7.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุโภชนาการ ของผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรัง

Lonan T, Tongprasert S, Kovindha A. J Thai Rehabil Med 2013; 23(3): 94-103.

ประสิทธิภาพของยาคลายกระเพาะปัสสาวะต่อความสามารถ ขยายและความจุกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ที่คาหลอดสวนปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะเป็นเวลานาน

Wangchumthong A, Tongprasert S, Kovindha A. J Thai Rehabil Med 2013; 23(2): 41-50.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

การศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ค่ารักษารวมที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ กรณีผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีแผลกดทับ ณ หอผู้ป่วย ฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Kammuang-lue P, Kovindha A. J Thai Rehabil Med 2012; 22(2): 58-63.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

คุณภาพชีวิตของผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรัง: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่คาสายสวนปัสสาวะและสวนปัสสาวะเป็นระยะ ๆ

Pongboriboon P, Tongprasert S, Kovindha A. J Thai Rehabil Med 2011; 21(1): 13-20.

คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังด้วย แบบสอบถามเอสเอฟ-36

Wongsa S, Tongprasert S, Kovindha A. J Thai Rehabil Med 2011; 21(1): 28-33.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

Sexual functions and sexual relationships of Thai men with chronic spinal cord injury

Moonla T, Tongprasert S, Kovindha A. Chiang Mai Med J 2010;49(3):89-96.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

การศึกษาเปรียบเทียบความชุกของปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจระหว่างผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรังกับคนปกติ

Suewattana C, Wivatvongvana P, Kovindha A. J Thai Rehabil Med 2009; 19(2): 43-51.

The use of one-channel water cystometry in patients with a spinal cord lesion: practicalities, clinical value and limitations for the diagnosis of neurogenic bladder dysfunction

Wyndaele JJ, THi HV, Pham BC, Kovindha A, Huong VT, Weerts E. Spinal Cord. 2009 Jul;47(7):526-30.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

การศึกษานำร่องเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนย้ายตัวและการทำกิจวัตรประจำวันกับความสามารถขี่รถจักรยานยนต์ดัดแปลงของผู้ป่วยพิการอัมพาตครึ่งท่อน

ปรียาภรณ์ โอวาทกานนท์, อภิชนา โฆวินทะ, วชิราพร วิทยานิล, สรายุธ มงคล. เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2549; 16(2): 85-97.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

Extravasation of the contrast media during voiding cystourethrography in a long-term spinal cord injury patient

Kovindha A, Sivasomboon C, Ovatakanont P.. Spinal Cord. 2005 Jul;43(7):448-9.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

Reused silicone catheter for clean intermittent catheterization (CIC): is it safe for spinal cord-injured (SCI) men?

Kovindha A, Mai WN, Madersbacher H. Spinal Cord. 2004 Nov;42(11):638-42.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

Workshop on spinal cord injuries (SCI) management: the Chiang Mai experience.

Kovindha A, Dollfus P. Spinal Cord. 1999 Mar;37(3):218-20.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

A retrospective study of spinal cord injuries at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, during 1985–1991.

Kovindha A. Chiang Mai Med Bull. 1993;32:85–92.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

The right to die of a high quadriplegic in a developing country: case report

Kovindha A. Paraplegia. 1990 May;28(4):272-3.

ชื่อเรื่อง

บรรณานุกรม

Spinal cord injuries in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital: 5 years retrospective study.

Kovindha A. Chiang Mai Med Bull. 1985;24:179–85.