มีนาคม 13, 2023

การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเดินแบบสวมใส่ หรือ Exoskeleton

หนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มเซ็นทรัลจำกัดได้ให้การสนับสนุน ได้แก่
การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเดินแบบสวมใส่หรือ Exoskeleton

โดย ศ.ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ร่วมนำเสนอโครงการโดย รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ซึ่งจะได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลังระดับเอวที่มีความสามารถสูง เช่น เป็นนักกีฬาเก่าก่อนเกิดอุบัติเหตุ สามารถใช้ฝึกเพื่อเข้าแข่งขัน การบังคับควบคุมหุ่นยนต์ดังกล่าวในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป ทั้งนี้จะต้องมีการฝึกนักกีฬาโดยการเตรียมสมรรถภาพทางกายโดยการทำกายภาพบำบัดเพื่อมุ่งเป้าสู่การแข่งขัน และการพัฒนาระบบกลไกการควบคุมหุ่นยนต์โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่