หัวหน้าหน่วยคลัสเตอร์

รศ.พญ. มนธนา บุญตระกูลพูนทวี

Assoc. Prof. Montana Buntragulpoontawee, M.D.

นักวิจัยหน่วยคลัสเตอร์

อ.ดร.พรสุรีย์ คูวิจิตรสุวรรณ

ผู้ช่วยนักวิจัยหน่วยคลัสเตอร์

นายกิตติพงศ์ กิตติสัก

พยาบาลผู้ช่วยวิจัยหน่วยคลัสเตอร์

นางสาวสายฝน ผัดแปง

พยาบาลผู้ช่วยวิจัยหน่วยคลัสเตอร์

pnok

นางสาวสิริพิม วสันต์สุขิตกุล

นางสาวชญาณิศา วงศ์ปัญญา