วันบาดเจ็บไขสันหลัง (5 th September:SCI Day)

วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โถงตึกเฉลิมพระบารมี ชั้น 1

 

            เมื่อปี พ.ศ. 2559 International Spinal Cord Society (ISCoS) ได้ประกาศให้วันที่ 5 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันบาดเจ็บไขสันหลัง” หรือ “Spinal Cord Injury (SCI) Day” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงคนพิการกลุ่มนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีสิทธิอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเฉกเช่นคนทั่วไป ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้สังคมรับรู้และร่วมมือ ISCoSจึงเชิญชวนให้หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันบาดเจ็บไขสันหลัง เพราะการป้องกันเป็นมาตรการที่ดีที่สุดที่ยับยั้งความพิการที่เกิดขึ้นจากไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ดังประโยคที่กล่าวกันว่า “Prevention is better than cure” หรือ “Prevention is cure” ที่มีหมายความว่า “เมื่อป้องกันมิให้ไขสันหลังบาดเจ็บความพิการย่อมไม่เกิดขึ้น” นั่นเอง

            แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมเวชกรรมฟื้นฟูยังมีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่อง ในการสนับสนุนให้เขาเหล่านี้บรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยให้เขาทุกคนได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการฟื้นสภาพด้วยวิธีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และทั่วถึงรวมทั้งให้ความร่วมมือรณรงค์ป้องกันบาดเจ็บไขสันหลังจากอุบัติเหตุและโรค

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการป้องกันยับยั้งความพิการที่เกิดขึ้นจากไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ

2. เพื่อช่วยเหลือผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลัง

3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างศูนย์ฟื้นสภาพบาดเจ็บไขสันหลัง

4. เพื่อแสดงศักยภาพของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังที่ผ่านกระบวนการฟื้นสภาพแล้ว

ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ดังคำขวัญ “Yes we can” หรือ “เราทำได้”

5. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการฟื้นสภาพที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมที่มีผลต่อศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลัง

 

เสวนา เรื่อง ศักยภาพคนพิการ โดย

คุณพรหมฤทรธ์ ตานะขัน ธุรกิจส่วนตัว

คุณอรรถพล กันธะอุดม ประธานชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ อำเภอแม่แตง

คุณกันติชา เรืองแดง ผู้ช่วยพยาบาล หอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ

ผศ.พญ.ปรัชญพร คำเมืองลือ และ พิธีกร จากงานประชาสัมพันธ์

 

การนำเสนอ การดูแลและเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพคนพิการในสิทธิบัตรทอง โดย

รศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คุณอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์

 

 

สิทธิประโยชน์บัตรทอง โดย

คุณยุทธพล ดำรงชื่นสกุล ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

เครือข่ายคนพิการจ.เชียงใหม่

 

 

เวทีแลกเปลี่ยนผู้ให้ – ผู้รับบริการ โดย

รศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คุณอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์

คุณยุทธพล ดำรงชื่นสกุล ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ

 

 

มอบเกียรติบัตร แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ และบุคลากร

ในการร่วมปรับปรุงสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ