โทร.053 – 935548

ความมุ่งหมาย ให้บริการทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวด้วยกายอุปกรณ์  ตามมาตรฐานตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

ขอบเขตการให้บริการ

1. หน่วยเครื่องช่วยคนพิการ หรือที่รู้จักในชื่อกายอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมีหน้าที่ผลิต ดัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับร่างกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยในการเคลื่อนหว

2. ให้บริการนัดลองกายอุปกรณ์กับช่าง และนัดพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินโรคและตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อนให้ผู้ป่วยนำไปใช้จริง ตามวันและเวลาราชการ 8.00 -16.00 น.

3. เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเป็นแหล่งฝึกงานแก่นักศึกษากายอุปกรณ์ รวมถึงให้บริการทางวิชาการทางกายอุปกรณ์แก่บุคลากรหรือผู้ที่สนใจ

สถานที่ตั้ง

หน่วยเครื่องช่วยคนพิการมีสถานที่ให้บริการผู้ป่วย คือ

อาคารหน่วยเครื่องช่วยคนพิการ ชั้น 1 (อาคารเดียวกับ สำนักภาควิชาเววศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2)

เวลาให้บริการ

หน่วยเครื่องช่วยคนพิการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.00 น. นัดลองกายอุปกรณ์กับช่าง ภายใต้การดูแลของนักกายอุปกรณ์

พฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 12.00 น. นัดพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อตรวจประเมินโรค และตรวจสอบกายอุปกรณ์ก่อนให้ผู้ป่วยนำไปใช้

 

 

นกกายอปกรณ คอ ใคร .jpg

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ