โทร.053-935547, 053-936366

OT Ward
OT Ward2

 ความมุ่งหมายให้บริการทางกิจกรรมบำบัดเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความบกพร่องด้านโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย รวมถึงพัฒนางานสู่งานวิจัยและนวัตกรรม

 

ขอบเขตการให้บริการ

1. หน่วยกิจกรรมบำบัดเป็นส่วนหนึ่งของทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ อย่างเป็นระบบ ตามหลักการทำงานของสหสาขาวิชาชีพ โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวหน้าทีม

2. ให้การตรวจประเมินและการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกิจกรรมบำบัด ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วย/ผู้พิการที่มีความบกพร่องด้านความสามารถของร่างกายและจิตใจ การรับรู้ทางระบบประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ ประกอบด้วย

2.1 ฝึกหัดกิจวัตรประจำวัน และฝึกทักษะการดูแลตนเอง การทำหน้าที่ตามบทบาทในสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่เป็นอุปสรรคกับความพิการ

2.2 ฝึกหัดการกลืนและการกินที่ปลอดภัย

2.3 ฝึกหัดการใช้แขนและมือในการทำกิจกรรม

2.4 กระตุ้นพัฒนาการในเด็กให้มีความเหมาะสมกับวัย

2.5 ฝึกหัดการรับรู้และเข้าใจ ให้กับผู้ที่มีความบกพร่อง เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการดำเนินชีวิตได้

2.6 ทำอุปกรณ์ช่วยและเสริมเพื่อช่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน จัดทำและประดิษฐ์เครื่องดามเพื่อประคองข้อและป้องกันการติดแข็งของข้อ

2.7 ดัดแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านและที่ทำงาน และให้คำปรึกษาในการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพิการ

2.8 ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการดูแลตนเองและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การสงวนพลังงานในการทำกิจกรรมเพื่อป้องกันอาการอ่อนล้า การป้องกันการสำลักอาหาร การป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการป้องกันการติดแข็งของข้อ

3. เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักศึกษากิจกรรมบำบัด นักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.ให้บริการทางวิชาการทางกิจกรรมบำบัดแก่บุคลากรหรือผู้ที่สนใจ

 

สถานที่ตั้ง

          หน่วยกิจกรรมบำบัดมีสถานที่ให้บริการผู้ป่วย คือ

ชั้น1 และ 2 ตึกฟื้นฟูสภาพ

และชั้น 3 ตึกตะวันกังวาล

เวลาให้บริการ

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 8.00 - 16.00 น.

ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ