โทร. 053-934436

ขอบเขตการให้บริการ
    ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ โดนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฝึกช่วยเหลือตัวเอง ตามระดับความสามารถสูงสุดในการพึ่งพาตนเองโดยปราศจากภาวะแทรกซ้อน กลุ่มผู้ป่วยภายใต้การดูแล ได้แก่ ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระยะฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยโรคสมองในเด็ก ผู้ป่วยพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ อีกทั้งยังให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการบาดเจ็บโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในด้านการเคลื่อนไหว การเข้าถึงของผู้รับบริการสามารถมาได้จากหลายช่องทาง ทั้งการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นการรับปรึกษาจากห้องตรวจต่างๆในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มาจากระบบนัดหมาย หรือผู้ป่วยที่มารับบริการในครั้งแรก

  

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวลาให้บริการ

เวลา 8.00 น. - 12.00 น.

จันทร์คลินิกกายอุปกรณ์ โรคโครงสร้างและกล้ามเนื้อ

อังคาร โรคโครงสร้างและกล้ามเนื้อ

พุธ ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะฟื้นฟู

พฤหัสบดี โรคทางสมองระยะฟื้นฟู และพิการสมองเด็ก

ศุกร์ คลินิกกายอุปกรณ์เทียม

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ