ดนตรีบำบัด

 

Music Medicine and Therapy

ศาสตร์การใช้ดนตรี เพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยและ
คนทั่วไป ทั้งทางจิตใจ 
อารมณ์ และโรคทางกายต่างๆ

 

ดนตรีจิตอาสา

จัดการแสดงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น

ณ อาคารเฉลิมพระบารมี