โครงการดนตรีจิตอาสา

 

จัดการแสดงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น ณ อาคารเฉลิมพระบารมี

    1. เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้ป่วยนอกและญาติ ที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อผ่อนคลายจากความเครียดและวิตกกังวล

    2. เพื่อเป็นเวทีแสดงออกความสามารถทางด้านดนตรีของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
นักศึกษาแพทย์ นักดนตรี รวมทั้งผู้ป่วยนอกและญาติที่อยากร่วมร้องเพลงหรือเล่นดนตรี

    3. เพื่อลดช่องว่างระหว่างบุคลากร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรักและสามัคคี
ตามแนวทางปรองดองแห่งชาติ

    4. เพื่อสร้างกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้สู่ประชาชน ผ่านทางการแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆ

       กลุ่มดนตรีบำบัดได้ทำการสำรวจความพึงพอใจต่อการแสดงดนตรีจิตอาสา
ในช่วงทดลอง 2 เดือนแรก ได้ผลการศึกษาดังนี้

Srisangwan chidren

Audience1

Resident_singing

 Audience2

Thai_traditional_music

 music_volunteer5

music_volunteer4

 Med_student_MV1

 

 

      รูปแบบการแสดงในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป ตามความถนัดของนักดนตรี และนักร้องที่มีจิตอาสา จากกลุ่มดนตรีบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนดนตรีสยามกลการนครพิงค์ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักดนตรีอาชีพ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตำรวจจราจร รวมทั้งบุตรหลานของบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์

 

   ตารางการแสดงดนตรีจิตอาสา

   จันทร์           อ.สำราญ และคณะ

   อังคาร          อ.สำราญ และคณะ

   พุธ              ชมรมดนตรีพื้นเมืองคณะแพทยศาสตร์ นำโดย อ.ศรีทนต์ 
                    วงตำรวจจราจร และวง Little wing

   พฤหัสบดี      1. กลุ่มดนตรีบำบัดนำโดย อ.จักรกริช, อ.ลักขณา และทีม

                    2. ชมรมดนตรีพื้นเมืองคณะแพทยศาสตร์ นำโดย อ.ศรีทนต์

                    3. ชมรมผู้สูงอายุรุ่งอรุณ จ.เชียงใหม่

                    4. Chiang Mai Long Stay Life Club

                    5. วงอินทนนท์

   ศุกร์            วงดนตรีสวนดอก

             

   ตารางเดิม

             สิงหาคม - กันยายน 2553

             ตุลาคม - ธันวาคม 2553 

             มกราคม - มีนาคม 2554

           Click ไปคลังโน๊ตเพลงดนตรีจิตอาสา

(ขอยกเลิกคลังโน๊ตเพลงดนตรีจิตอาสา เนื่องจากปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ และการส่งผลต่อ Webometrics ranking ของคณะฯ)

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ