แผ่นพับ

การเตรียมตัว หลังผ่าตัดขาเพื่อใส่ขาเทียมใต้เข่า

Introduction to Department of Rehabilition Medicine

การปฐมพยาบาลสำหรับนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอน

ใบนัดตรวจห้องตรวจหมายเลข 20 และคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดยาลดเกร็งเข้ากล้ามเนื้อ

ใบนัดตรวจห้องตรวจหมายเลข 20 และคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเส้นประสาท

การบริการทำกายอุปกรณ์เสริม / กายอุปกรณ์เทียม

การให้บริการฟื้นฟูสภาแบบไป-กลับ (Day Rehabilitiation Service)

หน่วยลดเกร็งจากโรคหลอดเลือดสมอง (Post-stroke spasticity management unit)

การขยับข้อต่อ (Passive exercise)

การขยับข้อไหล่

คู่มือปฏิบัติสำหรับการย้ายตัวผู้ป่วย (How to move patient manual )