หน่วยวิจัยและนวัตกรรม  โทร. 34783

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความมุ่งหมาย

หน่วยวิจัยและนวัตกรรมมีความมุ่งหมายในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟูที่มีคุณภาพระดับสากล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการให้บริการ

หน่วยวิจัยและนวัตกรรมมีหน้าที่หลักในการให้บริการแก่บุคลากรในภาควิชาและบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่สนใจในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมีส่วนร่วมจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอทุนวิจัยและนวัตกรรมดำเนินงาน ติดตามงานวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้หน่วยวิจัยและนวัตกรรมมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมของภาควิชา ฝึกอบรมกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งร่วมเสนอและวิพากษ์งานวิจัยและนวัตกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ