นวัตกรรม

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม,เจ้าของผลงานและทีมงาน ปี พ.ศ
1 เพลงพื้นเมืองลานนาสอดแทรกคลื่น Binaural beats บำบัดสมอง (จดสิทธิบัตร)
ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ อ.ภาณุทัต อภิชนาธง และกลุ่มดนตรีบำบัด
 ๒๕๕๗ 
2 เสียงบำบัดสมอง
ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ และกลุ่มดนตรีบำบัด
 ๒๕๕๓ 
3 อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินชนิดมีล้อและกางเกงพยุงตัวสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
นายณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ , นางนฤมล สุมินทร์, อ.พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์
 ๒๕๔๘
4

อุปกรณ์ช่วยสวนอุจจาระอย่างง่าย (The Simple Self-Enema Device)
นางเตือนใจ อัฐวงศ์
, นางสาวกัญญาลักษณ์ อุตรชน, รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ

 ๒๕๔๘
5 อุปกรณ์ช่วยสวนอุจจาระสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บ/โรคไขสันหลังระดับคอ
นางสาวกัญญาลักษณ์ อุตรชน, อ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ, รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
 ๒๕๔๘
6 ข้อชิดเข่าแบบมีสปริงช่วยเหยียด
ทีมช่างเทคนิคหน่วยเครื่องช่วยคนพิการ
 ๒๕๔๗
7

สิ่งประดิษฐ์รถเข็นล้อนั่งคนพิการชนิดปรับยืนได้(Standing Wheelchair)
ไมตรี สุวรรณสิทธิ์, นายสมศักดิ์ สุขโต, นายกำพล พูลทาจักร์

 ๒๕๔๖
8 เปลตัก
ไมตรี สุวรรณสิทธิ์, นายสมศักดิ์ สุขโต, นายกำพล พูลทาจักร์
 ๒๕๔๖
9 เครื่องฝึึกกำลังกล้ามเนื้อขาและสะโพกแบบ Closed Kinetic
ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ, นายไมตรี สุวรรณสิทธิ์, นายสมศักดิ์ สุขโต, นายกำพล พูลทา
 ๒๕๔๖
10 อุปกรณ์ช่วยนั่งปรับระดับได้สำหรับผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว
นางนฤมล สุมินทร์, นายสมศักดิ์ สุขโต, นายไมตรี สุวรรณสิทธิ์
 ๒๕๔๖