คณาจารย์

 
  รศ.นพ. สยาม ทองประเสริฐ
          หัวหน้าภาควิชา

ผศ.นพ. ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา

Asst.Prof. Pakorn Wivatvongvana, M.D.

รองหัวหน้าภาควิชา

 

             
           รศ.พญ. อภิชนา โฆวินทะ รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ ผศ.พญ. มนธนา บุญตระกูลพูนทวี
       ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู             อาจารย์                  อาจารย์
   
 ผศ.พญ. ปรัชญพร คำเมืองลือ           ผศ.พญ. จีระนันท์ คุณาชีวะ     อ.นพ. สินธิป พัฒนะคูหา
                     อาจารย์                       อาจารย์                อาจารย์