หัวหน้าภาควิชา
JK

  รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ

 

รองหัวหน้าภาควิชา
ST

รศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ

 

terd pit somchai

   รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ  

  ผศ.พญ.พิสมัย ดวงรัตน์

    ผศ.สมชัย ปทุมาสูตร   รศ.พญ. อภิชนา โฆวินทะ
         อาจารย์พิเศษ        อาจารย์พิเศษ        อาจารย์พิเศษ          อาจารย์พิเศษ
PW MB PK
  ผศ.นพ.ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา
   รศ.พญ. มนธนา บุญตระกูลพูนทวี   ผศ.พญ. ปรัชญพร คำเมืองลือ
               อาจารย์                      อาจารย์              อาจารย์
JR SP
    ผศ.พญ. จีระนันท์ คุณาชีวะ      ผศ.ดร.นพ. สินธิป พัฒนะคูหา
              อาจารย์                  อาจารย์

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ