คลิกกระบวนวิชาที่ต้องการดูเอกสาร

พ.คพ. 516 (331516)
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์
(Rehabilitation Medicine for Medical Students) 

เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน (.pdf file)

กระบวนวิชา พ.คพ. 516 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์
NEW! ปีการศึกษา 2559


VDO ประกอบการสอน หัวข้อ Stump bandaging โดย รศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ

VDO ประกอบการสอน หัวข้อ Postural Drainage โดย รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ

 

1. Slide presentation: Introduction to Rehabilitation Medicine โดย รศ.นพ.สยาม

2. Slide presentation: ICF framework and assessment โดย อ.พญ.ชนัดดา

Link to WHO ICF Classification webpage (http://www.who.int/classifications/icf/en/)
3. Slide presentation: Chest therapy โดย รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ

4. Slide presentation: Cerebral palsy & Residual poliomyelitis โดย ผศ.พญ.มนธนา

เอกสารคำสอน: Cerebral palsy & Residual poliomyelitis โดย ผศ.พญ.ปรัชญพร

5. Slide presentation: Deconditioning and Rehabilitation in elderly โดย ผศ.พญ.จีระนันท์

Slide presentation: Deconditioning and Rehabilitation in elderly โดย รศ.นพ.สยาม

เอกสารคำสอน Deconditioning and Rehabilitation in elderly โดย ผศ.พญ.จีระนันท์ 

6. Slide presentation: Gait aids & Wheelchair โดย รศ.นพ.สยาม

เอกสารคำสอน: Gait aids & Wheelchair โดย รศ.นพ.สยาม

7. Slide presentation: Laws & Ethics  โดย อ.พญ.ชนัดดา
8. Slide presentation: Musculoskeletal diseases & Exercises โดย ผศ.พญ.จีระนันท์

เอกสารคำสอน: Musculoskeletal diseases & Exercises โดย ผศ.พญ.จีระนันท์

เอกสารคำสอน: Rehabilitation in Musculoskeletal diseases โดย รศ.นพ.จักรกริช

9. เอกสารคำสอน: Exercises and Weight training โดย รศ.นพ.จักรกริช

เอกสารคำสอน: Dangerous positions in Weight training โดย รศ.นพ.จักรกริช

10. Slide presentation: Physical modalities โดย ผศ.พญ.ปรัชญพร

อกสารคำสอน: Physical modalities โดย ผศ.พญ.ปรัชญพร

11. Slide presentation: Numbness โดย รศ.นพ.สยาม

เอกสารคำสอน: Numbness  โดย รศ.นพ.สยาม

12. Slide presentation: Pressure ulcer โดย ผศ.พญ.ปรัชญพร

เอกสารคำสอน: Pressure ulcer โดย ผศ.พญ.ปรัชญพร

13. Slide presentation: Walking and Abnormal gaits โดย รศ.นพ.สยาม

เอกสารคำสอน: Walking and Abnormal gaits โดย รศ.นพ.สยาม

14. Slide presentation: Weakness โดย ผศ.พญ.มนธนา

15. Slide presentation: Electrodiagnosis โดย ผศ.พญ.มนธนา

16. เอกสารคำสอน: Stump bandaging โดย รศ.นพ.สยาม

17. เอกสารคำสอน: Musculoskeletal examination โดย รศ.นพ.สยาม

18. เอกสารคำสอน: Rehab in Stroke & TBI โดย ผศ.พญ.ภัทรา

19. เอกสารคำสอน: Rehab in Spinal cord injuries โดย รศ.พญ.อภิชนา

 

 

พ.วฟ. 310 (328310)
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับนักศึกษากิจกรรมบำบัด
(Basic principles of Rehabilitation for Occupational Therapy Students)

 

พ.วฟ. 313 (328313)
กายอุปกรณ์เทียมเบื้องต้น
(Basic principles of Prosthesis)

 

ทน.กภ. 317 (514317)
การวินิจฉัยและบำบัดด้วยไฟฟ้า สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด
(Electrotherapy and Electrodiagnosis)
หัวข้อ ไฟฟ้าวินิจฉัย สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด

 

ทน.กบ. 301 (510301)
Clinical neurology
หัวข้อ โรคของระบบประสาทส่วนปลาย สำหรับนักศึกษากิจกรรมบำบัด


พ.วค. 701 (327701)
วิทยาศาสตร์การกีฬา
(Sports science)
หัวข้อ Applied anatomy of spine 

      

กระบวนวิชา สำหรับแพทย์ประจำบ้าน (หลักสูตรใหม่ เริ่ม พ.ศ. 2555)
       พ.วฟ. 740 (328740) งานเวชกรรมฟื้นฟูชั้นสูง 1
       พ.วฟ. 741 (328741) การฝึกปฏิบัติงานคลินิกผู้ป่วยในเวชศาสตร์ฟื้นฟู
       พ.วฟ. 742 (328742) การฝึกปฏิบัติงานคลินิกผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป
       พ.วฟ. 743 (328743) การฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายอุปกรณ์
       พ.วฟ. 744 (328744) การฝึกปฏิบัติงานคลินิกไฟฟ้าวินิจฉัย
       พ.วฟ. 745 (328745) การฝึกปฏิบัติงานคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยเฉพาะโรค
       พ.วฟ. 746 (328746) การฝึกปฏิบัติงานรับปรึกษาเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในต่างแผนก
       พ.วฟ. 748 (328748) หลักฐานทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
       พ.วฟ. 749 (328749) การอภิปรายกรณ๊ศึกษาผู้ป่วยพิการ
       พ.วฟ. 750 (328750) งานเวชกรรมฟื้นฟูชั้นสูง 2

เอกสารประกอบการบรรยายอื่นๆ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ