โทร.053 - 935546, 053 - 936336

ความมุ่งหมายให้บริการทางกายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ   ตามมาตรฐานตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

 

ขอบเขตการให้บริการ

1. หน่วยกายภาพบำบัดเป็นส่วนหนึ่งของทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ อย่างเป็นระบบ ตามหลักการทำงานของสหสาขาวิชาชีพ โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวหน้าทีม

2. ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้มารับบริการที่เป็นผู้ป่วย ผู้พิการ ทางด้านระบบประสาท ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ตามวันและเวลาราชการ 8.00 -16.00 น.

3. เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเป็นแหล่งฝึกงานแก่นักศึกษากายภาพบำบัด รวมถึงให้บริการทางวิชาการทางกายภาพบำบัดแก่บุคลากรหรือผู้ที่สนใจ

สถานที่ตั้ง

หน่วยกายภาพบำบัดมีสถานที่ให้บริการผู้ป่วย คือ

ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ชั้น 1

-          ห้องให้การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด(Physical Modalities)

-          สำหรับผู้ป่วยระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ และห้องออกกำลังกายฝึกผู้ป่วยระบบประสาท

ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ชั้น 2

-          ห้องออกกำลังกายฝึกผู้ป่วยหอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ

เวลาให้บริการ

ห้องให้การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและห้องฝึกออกกำลังกายฝึกผู้ป่วยระบบประสาท

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 12.00 น.

 S 5234982

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ