หัวหน้าหน่วยกิจกรรมบำบัด
                  นางนฤมล สุมินทร์
     นางสาววชิราพร วิทยานิล         นางสาวกัญญาลักษณ์ อุตรชน         นางเตือนใจ อัฐวงศ์
  รองหัวหน้าหน่วยกิจกรรมบำบัด        รองหัวหน้าหน่วยกิจกรรมบำบัด           นักกิจกรรมบำบัด 
   jar
      นางอรุโณทัย สุขไกรไทย          นางสาวนวพร จิตงาม     นางสาวกัญญารัตน์ รักสิงห์
          นักกิจกรรมบำบัด        นักกิจกรรมบำบัด           นักกิจกรรมบำบัด

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ