หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ซึ่งต่อมาเมื่อมีการแยกภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัดออกมา หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงขึ้นกับภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ซึ่งงานหลักของหน่วย ได้แก่ งานตรวจวินิจฉัย รักษาฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด และผลิตกายอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียมให้กับผู้ป่วย/ผู้พิการ

       ต่อมาหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้รับการอนุมัติให้เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 8 เม.ย. พ.ศ. 2536 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 58 วันที่ 4 พ.ค. 2536 ทั้งนี้เนื่องจากมีการขยายงานด้านการศึกษาและงานบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟู อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2534-2538) ที่กำหนดให้งานเวชกรรมฟื้นฟูเป็นงานหลักงานหนึ่งในการพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ นอกเหนือจากการส่งเสริม การป้องกัน และการรักษา

1.     รศ.พญ.จำนง สีตะพันธุ์

         ระหว่าง 23 ส.ค. 2536 – 30 ก.ย. 2538

2.       รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ

         วาระที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 2538 – 30 ก.ย. 2542 วาระที่ 2 ระหว่าง 1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2543

3.       รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ    

         วาระที่ 1 ระหว่าง 1 ตค. 2543 – 30 ก.ย. 2547 วาระที่ 2 ระหว่าง 1 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2551

4.       รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ

         วาระที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 2551 - 26 เม.ย. 2556 วาระที่ 2 ระหว่าง 27 เม.ย 2556 - 26 เม.ย. 2560

5.       รศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ

         วาระที่ 1 ระหว่าง 27 เม.ย. 2560 - 25 เม.ย. 2564

6.        รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ

           วาระที่ 1 ระหว่าง  26 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ